Wat gebeurt er met een nieuwe schade of nieuw ontdekte schade nadat er een nulmeting heeft plaatsgevonden?

Alle schade en alle schademeldingen van vóór het besluit op het verzoek om van de Stuwmeerregeling gebruik te maken, worden met dat besluit als afgehandeld beschouwd. Schade die daarná ontstaat door een nieuwe bodembeweging en wordt gemeld, wordt afgehandeld volgens de reguliere procedure. Hetzelfde geldt voor schade die niet eerder zichtbaar was en daarom ook pas kon worden gemeld nadat het besluit genomen was.

We vragen dan een onafhankelijke deskundige zoals te doen gebruikelijk ons hierover te adviseren. De vraag is daarbij onder andere of een schade nieuw is. Aangezien er een nulmeting heeft plaatsgevonden is die vraag eenvoudiger te beantwoorden.

Bij de nulmeting die eenvoudig van aard is, wordt de direct zichtbare schade fotografisch vastgelegd. Mocht de schade ondanks de nulmeting verborgen zijn gebleven, denk hierbij aan schade aan funderingen, en als die zich later toch openbaart, dan kan deze schade als nieuwe (nog niet gemelde) schade wel worden gemeld.