Hoe ziet de bezwaarprocedure er precies uit?

Als u het niet eens bent met de beslissing van de Commissie op uw aanvraag, dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum van de beslissing (per post) bezwaar maken.

U kunt het ondertekende bezwaarschrift sturen naar:

Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen

ter attentie van: de deelcommissie bezwaar,

Postbus 40009, 8004 DA Zwolle

In de bezwaarprocedure spelen twee commissies een rol: de deelcommissie bezwaar en de commissie advisering bezwaarschriften (hierna: de adviescommissie). De deelcommissie bezwaar neemt de beslissing op uw bezwaarschrift. De adviescommissie adviseert de deelcommissie bezwaar in de meeste gevallen over de te nemen beslissing op uw bezwaarschrift. De adviescommissie is onafhankelijk van de TCMG.

Wat u kunt verwachten
Als u een bezwaarschrift heeft verstuurd, kijkt de deelcommissie bezwaar of u voldoet aan alle eisen. Zo moeten de datum, uw naam, adres en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt in uw bezwaar staan. Maar ook de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit moeten er in staan. U ontvangt een ontvangstbevestiging als het compleet is. Anders krijgt u een brief waarin wordt gevraagd om de ontbrekende informatie.

Is het voor u niet mogelijk om direct bij het versturen van uw bezwaarschrift de redenen te formuleren? Dan kunt u in uw bezwaarschrift verzoeken om een nadere termijn. Dit wordt pro forma bezwaar genoemd. In dat geval ontvangt u van de deelcommissie bezwaar een brief waarin zij u een termijn van enkele weken biedt om de redenen van uw bezwaar aan te leveren. Op uw verzoek kan deze termijn worden verlengd.

Nader advies
In de meeste gevallen zal de deelcommissie bezwaar de adviescommissie vragen om advies uit te brengen over de te nemen beslissing op uw bezwaarschrift. De adviescommissie kan zo nodig een nieuwe deskundige inschakelen om de situatie te beoordelen.

Dit kan door de situatie bij u thuis opnieuw te bekijken. In overleg met u wordt een afspraak ingepland. Hierbij krijgt u ook weer de mogelijkheid om een zienswijze te geven over de aangestelde deskundige. De deskundige maakt na de opname een (tweede) adviesrapport. Vervolgens heeft u de mogelijkheid om uw zienswijze te geven op dit rapport.

Hoorzitting
Ook kan de adviescommissie u uitnodigen voor een hoorzitting. Als u wordt uitgenodigd, kunt u zelf kiezen of u hier op in gaat.

Tijdens de hoorzitting kunt u een mondelinge toelichting geven op uw bezwaarschrift of eventuele vragen van de adviescommissie beantwoorden. Bij de hoorzitting kan daarnaast de deskundige aanwezig zijn, en op uw verzoek uw zaakbegeleider of een familielid, kennis of adviseur.
In de bezwaarprocedure is het niet verplicht om u door iemand te laten vertegenwoordigen, bijvoorbeeld een advocaat.

Hoe het verder gaat

Als de adviescommissie van mening is dat zij over alle benodigde informatie beschikt, zal zij een advies uitbrengen aan de deelcommissie bezwaar. Vervolgens neemt de deelcommissie bezwaar een beslissing op uw bezwaarschrift. Het advies wordt bijgevoegd bij de beslissing op uw bezwaarschrift.

Als de deelcommissie bezwaar afwijkt van het advies, zal in de beslissing op uw bezwaarschrift worden aangegeven waarom van het advies wordt afgeweken. Zodra de deelcommissie bezwaar een beslissing op uw bezwaarschrift heeft genomen, wordt de beslissing per brief aan u toegestuurd. Tegen de beslissing op uw bezwaarschrift staat beroep open bij de rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen.

De deelcommissie bezwaar en de adviescommissie hebben deze werkwijze vastgelegd in een reglement. Hier vindt u het volledige reglement.

Veelgestelde vragen