Hoe werkt het?

Schade-afhandeling in 10 stappen

Op 19 maart is het nieuwe schadeprotocol in werking getreden en het schadeloket gestart van de onafhankelijke Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (verder de Commissie genoemd). In dit overzicht leggen we de werkwijze van de Commissie uit en kunt u op hoofdlijnen lezen wat er in veelvoorkomende gevallen gebeurt als u een schade meldt.


 • Schademelding doen

  U meldt een schade via 0800 4444 111 of via de pagina ‘Schade melden’. U geeft bij uw melding onder meer aan of er naar uw mening sprake is van een acuut onveilige situatie.
   


 • Bevestiging

  U ontvangt uiterlijk binnen een week een bevestiging van uw schademelding. In deze brief staat ook hoe lang het duurt voor het besluit wordt genomen. Wanneer uw melding niet alle benodigde informatie bevat, ontvangt u, ook per brief, het verzoek aanvullende gegevens aan te leveren. Voor het aanleveren van die gegevens heeft u 2 weken de tijd na ontvangst van de brief. Als u de gevraagde informatie niet of niet tijdig levert, bestaat de kans dat de Commissie uw schademelding niet in behandeling neemt.
   


 • Deskundige en zaakbegeleider

  De Commissie beoordeelt of uw schademelding behandeld wordt volgens de reguliere procedure of volgens de vereenvoudigde procedure. De Commissie besluit vervolgens of er een of meerdere onafhankelijke deskundigen nodig zijn voor de besluitvorming over de schadevergoeding en wijst een deskundige toe. U krijgt ook een persoonlijke zaakbegeleider toegewezen. De zaakbegeleider begeleidt u desgewenst gedurende uw schadeafhandeling.
   


 • Reactie op deskundige

  Als u het niet eens bent met de keuze van de Commissie voor een of meerdere deskundigen, kunt u dit binnen 2 weken laten weten. Als uit uw reactie blijkt dat de deskundige niet voldoet aan de kwaliteitseisen of de eisen van onpartijdigheid, kan de Commissie besluiten een andere deskundige aan te wijzen.
   


 • Schade-opname

  Als er een deskundige is aangewezen, wordt een afspraak gepland voor schade-opname. De deskundige neemt de schade op en adviseert de Commissie zodat ze een beslissing kan nemen over het verzoek om schadevergoeding. De opname van de schade wordt zo ingepland dat uw zaakbegeleider erbij aanwezig kan zijn om u desgewenst te begeleiden.
   


 • Het adviesrapport

  In geval van een reguliere procedure adviseert de deskundige binnen 6 maanden aan de Commissie. In geval van een vereenvoudigde procedure is dat 2 weken. De Commissie stelt het rapport aan u beschikbaar.
   


 • Voldoende advies

  Als het voor het uitbrengen van een rapport noodzakelijk is dat meer deskundigen meedenken, kunnen deskundigen de Commissie hierom vragen. Ook kan de Commissie na lezing van het adviesrapport oordelen dat er meer advies nodig is. Er wordt opnieuw een deskundige aangewezen, waar u opnieuw uw reactie op kunt geven. Deze deskundige moet binnen 6 weken een adviesrapport opleveren.
   


 • Reactie op rapport

  Als u het rapport heeft ontvangen, heeft u 2 weken de tijd om mondeling of schriftelijk te reageren. De termijn van 2 weken kan op uw verzoek worden verlengd.
   


 • Besluit over uw schade

  Na afloop van de termijn voor uw reactie neemt de Commissie een besluit over de aanvraag. Bij een positieve uitspraak kunt u binnen 2 weken het geldbedrag op uw rekening gestort krijgen. Ook kunt u een factuur van een aannemer sturen. We voldoen de factuur van uw aannemer tot de hoogte van de toegekende schadevergoeding.
   


 • 10 Bezwaar

  Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen 6 weken de Commissie laten weten dat u bezwaar maakt tegen het besluit.