Uitgebreide toelichting Stuwmeerregeling

De Stuwmeerregeling: doel en werkwijze

De Stuwmeerregeling moet een einde maken aan de onzekerheid waarin veel schademelders al lange tijd verkeren. Doordat zij met een keuze voor de schadevergoeding via de Stuwmeerregeling ineens hun schade kunnen afhandelen, is het mogelijk in korte tijd het stuwmeer aan niet-afgehandelde schademeldingen op te lossen. Zo wordt een voortvarende schadeafhandeling voor iedereen mogelijk.

De Stuwmeerregeling op hoofdlijnen

De Stuwmeerregeling is voor schademeldingen die vóór 13 juni 2019 zijn binnengekomen en waarop ten tijde van de inwerkingtreding van de Stuwmeerregeling nog geen besluit is genomen. Voorwaarde is ook dat het adres binnen het effectgebied voor toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden ligt en dat zij rechthebbende zijn.

  • Aanvragers met een schademeldingen die onder de Stuwmeerregeling vallen krijgen een aanbod voor een vaste vergoeding van 4.000 euro voor de ontstane fysieke schade en een vaste vergoeding van 1.000 euro voor overige schade, waaronder bijkomende kosten en overlast.
  • Aanvragers met een schademelding die vóór 1 januari 2019 is ingediend én die nog geen adviesrapport hebben, kunnen er daarnaast voor kiezen om zelf een aannemer aan het werk te zetten tot een bedrag van 10.000 euro (inclusief btw). Daarbij geldt dan ook een vaste vergoeding van 1.000 euro voor overige schade, waaronder bijkomende kosten en overlast.
  • Voor schademelders die hier geen gebruik van willen of kunnen maken, blijft de mogelijkheid open om gebruik te maken van de reguliere procedure. En krijgt u na gebruikmaking van de Stuwmeerregeling nieuwe schade, dan kunt u deze gewoon melden en wordt deze eveneens via de reguliere procedure afgehandeld. 

Besluit minister

De Stuwmeerregeling is mogelijk geworden door een besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Met de regeling van 2 juli 2019 is het mandaat van de TCMG verruimd, zoals oorspronkelijk beschreven in het Besluit mijnbouwschade Groningen van 31 januari 2018. De Stuwmeerregeling bevat de ideeën en wensen van de regio voor een alternatieve wijze van schadeafhandeling.

'Lang wachten is onrechtvaardig'

Bas Kortmann, voorzitter van de TCMG: “Mensen moeten te lang wachten en dat dreigt voor een  grote groep ook realiteit te worden. We doen hen daarmee geen recht en dat is juist onrechtvaardig. Het inlopen van het stuwmeer waarmee wij en alle gedupeerde al sinds de start van TCMG kampen, is daarom noodzakelijk. Met deze Stuwmeerregeling laten we voortvarendheid  zwaar wegen."

Schade direct afgehandeld

Als gekozen wordt voor deelname aan de Stuwmeerregeling worden vrijwel alle stappen van de huidige procedure overgeslagen. Zo hoeft er niet meer gewacht te worden op een schade-opname, is er geen adviesrapport meer nodig en ook geen zienswijze met eventuele benodigde wijzigingen op het adviesrapport. Juist deze stappen kosten nu de meeste tijd. De TCMG kan na ontvangst van de keuze vrijwel direct een besluit nemen. De TCMG zal wel achteraf nog een nulmeting laten uitvoeren.

Negentig procent lang wachtenden

Met de Stuwmeerregeling kan naar verwachting in één keer voor zo’n negentig procent van de meldingen die van vóór 1 januari 2019 stammen een oplossing worden geboden, en voor circa twee derde van de schademeldingen die tussen 1 januari 2019 en 13 juni 2019 zijn binnengekomen. Zodoende verwachten we circa 15.000 schademeldingen met de Stuwmeerregeling te kunnen afhandelen.

Keuzemoment

Schademelders die onder de Stuwmeerregeling vallen, kunnen vanaf 3 juli 2019 tot 1 januari 2020 hun keuze bekend maken. Voor degenen die kiezen voor de optie van een variabele vergoeding aan de hand van facturen, kunnen deze facturen nog wel na die datum worden ingediend. De keuze voor de optie moet wel tijdig zijn gemaakt. Op deze website vindt u een digitale keuzehulp die u mogelijk kan helpen met het maken van uw keuze. U kunt ook naar de infobladen bij de Stuwmeerregeling. Daarbij kunt u in het schema uw situatie vaststellen, en daar dan het bijbehorende infoblad bij raadplegen.

Vereenvoudiging door vertrouwen

"We gaan hierbij uit van vertrouwen in schademelders en aannemersbedrijven. We vertrouwen erop dat de aannemer reële prijzen rekent en de aanvrager alleen schadevergoeding vraagt voor mogelijke mijnbouwschade", zegt Kortmann.

Vrijwillige basis

Belangrijk uitgangspunt van de regeling is een vrijwillige deelname. Om die reden zet de TCMG voor zover mogelijk tegelijk de afhandeling van alle schademeldingen voort volgens de reguliere procedure. Wie alsnog aangeeft geen gebruik te willen maken van de Stuwmeerregeling, hoeft dan minder lang te wachten op de afhandeling van de schademelding volgens de reguliere procedure. Het kan betekenen dat er een besluit over een schademelding valt op grond van de reguliere procedure, voordat een keuze voor de Stuwmeerregeling is gemaakt. Ook in dat geval is het doel bereikt: voor de schademelder is er duidelijkheid en de schadeafhandeling behoudt voortgang.

Subsidie Waardevermeerdering

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft laten weten dat schademelders die gebruikmaken van de Stuwmeerregeling ook in aanmerking kunnen komen voor de subsidie Waardevermeerdering tot een maximumbedrag van 4.000 euro. Hier vindt u daarover de informatiepagina van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Schade melden

Disclaimer

De keuzehulp op deze pagina is gemaakt om u op een makkelijke manier de verschillende mogelijkheden te laten zien. Er kunnen echter geen rechten aan ontleend worden.