Speciale deskundigheid

Er zijn verschillende situaties waarin schademeldingen vanwege hun bijzondere karakter extra aandacht verdienen. In die gevallen is er voor de beoordeling van de schade specialistische kennis vereist, bijvoorbeeld bij een monument, of is er een speciale aanpak nodig, bijvoorbeeld als een gebouw meerdere eigenaren heeft. 

Voor wie geldt het?

Eigenaren van een gebouw of werk kunnen zelf de schademelding doen. Bij bijvoorbeeld een flatgebouw met particuliere eigenaren of een bedrijfsverzamelgebouw meldt de Vereniging van Eigenaren de schade aan de gemeenschappelijke delen, zoals de buitenmuur of het portiek. Vaak is het dan niet zozeer de schade zelf die speciale aandacht verdient, maar de vraag wie recht heeft op een eventuele schadevergoeding.

Woningcorporaties doen de schademelding voor alle gebouwen die ze verhuren en zijn voor hun huurders het aanspreekpunt. Met een aantal woningcorporaties hebben we afgesproken dat ze waar mogelijk ook zelf de schade-opname doen en ervoor zorgen dat de huurders de vergoedingen krijgen voor bijvoorbeeld bijkomende kosten en overlast.

Hoe werkt het? - iconHoe werkt het?

  • U doet bij ons een schademelding via ons gewone schadeformulier.
  • Wij kijken of er voor de afhandeling van uw schade een speciale aanpak of gespecialiseerde kennis nodig is, bijvoorbeeld door het Kadaster, het bestemmingsplan of de Kamer van Koophandel te raadplegen.
  • Als uw schade door een gespecialiseerd deskundige moet worden bekeken, wijzen we een deskundige met de juiste expertise aan u toe.
  • In principe worden binnen uw 'groep' van dossiers, bijvoorbeeld monumenten, de oudste meldingen het eerst afgehandeld. Tenzij er sprake is van een urgente situatie, want dan kunt u voorrang krijgen.
  • De deskundige neemt de schade op en maakt een adviesrapport op voor de Commissie. Vervolgens wordt uw dossier afgehandeld volgens de reguliere procedure.

Soorten speciale schademeldingen

Kenmerkend aan speciale schadedossiers is dat er specialistische kennis nodig is om de schade in kaart te brengen en af te handelen.

  • Agrarische bedrijven kampen vaak met gevolgschade, zoals de noodzaak om vee te verplaatsen of bij schade aan gewassen of de oogst.
  • Ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen extra expertise vragen vanwege het productieproces, zoals in een bakkerij, maar ook om bijvoorbeeld belastingschade die door een accountant moet worden ingeschat.
  • Rijks- en gemeentelijke monumenten hebben vaak bijzondere elementen die alleen met speciale technieken kunnen en mogen worden hersteld.
  • Kerken zijn vaak unieke, beeld- en cultuurbepalende gebouwen in het landschap, ook als ze geen monument zijn. Ook hiervoor zijn speciale deskundigen geselecteerd.
  • Cultureel erfgoed, zoals een beschermd dorpsgezicht, kan ook van toepassing zijn als een gebouw geen monument is.
Schade melden

Gebruik van uw gegevens

Voor de behandeling van uw aanvraag worden persoonsgegevens verwerkt, zoals uw naam en adres. Meer informatie over het gebruik hiervan kunt u vinden in onze privacyverklaring. Ook is het nodig inzage te hebben in de informatie waaruit blijkt welke schades tot op heden bij NAM zijn gemeld op uw adres. Meer informatie.