Hoe werkt het?

In dit overzicht leggen we op hoofdlijnen de werkwijze van de TCMG uit en kunt u lezen wat er in veelvoorkomende gevallen gebeurt als u een schade meldt.

Schade-afhandeling in 10 stappen


 • 1  Schademelding doen

  U meldt een schade via 0800 4444 111 of via de pagina ‘Schade melden’. U levert zo veel mogelijk bij u bekende informatie aan. Bijvoorbeeld wat u weet over het eigendom, het gebruik van het pand, de oorzaak en een omschrijving van de schade.


 • 2  Bevestiging

  U ontvangt binnen ongeveer een week een bevestiging van uw schademelding. Daarin staat onder andere ook de beslistermijn.


 • 3  Deskundige en zaakbegeleider

  De TCMG bepaalt op basis van een eerste inschatting van uw zaak of er voor de schade-afhandeling specifieke kennis nodig is en welke. Bijvoorbeeld kennis over flats, monumenten, bedrijfspanden, agrarische bedrijven of woningen. Er wordt vervolgens een onafhankelijke deskundige voorgesteld. U krijgt ook een persoonlijke zaakbegeleider toegewezen. Die helpt u tijdens het hele proces.


 • 4  Reactie op deskundige

  De onafhankelijke deskundige is een belangrijke persoon in het proces. Als u twijfelt of deze persoon onpartijdig is of deskundig genoeg, kunt u een zogeheten ‘disclosure statement’ (voorbeeld, pdf) vragen. Dat is een document dat u inzicht geeft in de deskundigheid en de onpartijdigheid. Als u het niet eens bent met de voorgestelde deskundige, en u verzoekt binnen twee weken met gegronde redenen om een andere deskundige, dan kan de TCMG een andere onafhankelijke deskundige aanwijzen.


 • 5  Schade-opname

  Er wordt een afspraak gepland voor een schade-opname. De deskundige neemt de schade op. De zaakbegeleider is desgewenst bij de schade-opname aanwezig. De deskundige gaat na de schade-opname aan de slag met een advies over de schadeoorzaak en -omvang.


 • 6  Het adviesrapport

  De onafhankelijke deskundige levert een adviesrapport op bij de TCMG. Het adviesrapport wordt gecontroleerd door een andere onafhankelijke deskundige. Vervolgens wordt u het rapport toegestuurd.


 • 7  Reactie op adviesrapport

  Als u het rapport heeft ontvangen, heeft u twee weken de tijd om mondeling of schriftelijk te reageren. Deze termijn kan op uw verzoek worden verlengd. 


 • 8  Voorbereiden besluit

  De TCMG bereidt uw aanvraag voor op besluitvorming door alle stukken in een dossier samen te brengen. Uw aanvraagformulier, het adviesrapport en een eventuele zienswijze bijvoorbeeld. Als op basis van uw zienswijze een aanpassing van het adviesrapport nodig is, gebeurt dat in deze fase van de procedure. Dus voorafgaand aan het besluit.


 • 9  Besluit over uw schade

  De TCMG neemt een besluit. In het besluit staat of u schadevergoeding krijgt of niet. Daarnaast wordt in het besluit gereageerd op een eventuele zienswijze. U ontvangt dit besluit per brief. Bij een toekenning van uw aanvraag krijgt u binnen twee weken het geld op uw rekening gestort. U kunt vervolgens een aannemer inschakelen. 


 • 10  Bezwaar

  Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen zes weken per post bezwaar maken bij de TCMG. In uw bezwaarschrift moet u laten weten dat u bezwaar maakt tegen het besluit en waarom u het niet eens bent met het besluit.

 

Beslistermijn

Voor alle aanvragen om vergoeding van mijnbouwschade geldt een formele beslistermijn van vijftien maanden. In de praktijk probeert de TCMG sneller een besluit te nemen. Door het grote aantal aanvragen dat de TCMG in behandeling heeft, lukt het soms niet om binnen de beslistermijn van vijftien maanden een besluit te nemen. Als dat het geval is, ontvangt u een brief waarin de beslistermijn wordt verlengd.

Schade melden

Gebruik van uw gegevens

Voor de behandeling van uw aanvraag worden persoonsgegevens verwerkt, zoals uw naam en adres. Meer informatie over het gebruik hiervan kunt u vinden in onze privacyverklaring. Ook is het nodig inzage te hebben in de informatie waaruit blijkt welke schades tot op heden bij NAM zijn gemeld op uw adres. Meer informatie.