Privacyverklaring

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon: bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres.

De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp wordt op 25 mei 2018 vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen is deze privacyverklaring opgesteld.

Wat zijn persoonsgegevens precies?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die met u in verband kunnen worden gebracht.

U deelt onder andere persoonsgegevens met ons als u contact met ons heeft, van onze diensten gebruik maakt of werkzaam bent bij ons.

Voorbeelden van dergelijke gegevens zijn uw naam, telefoonnummer, uw e-mailadres, bouwkundige gegevens over het pand waarvoor schade gemeld wordt en kadastrale gegevens. Maar ook het IP-adres van uw computer of uw Burgerservicenummer. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met u. Een los rekeningnummer is geen persoonsgegeven. Maar dat wordt het wel zodra te achterhalen is van wie de rekening is.

Bent u zzp-er of heeft u een eenmanszaak, vof of maatschap? Dan geldt de bescherming ook omdat de gegevens over uw onderneming ook direct of indirect iets over u vertellen.

Privacyprincipes van de TCMG

De TCMG heeft enkele principes gedefinieerd om te hanteren bij het verwerken van persoonsgegevens. Deze principes luiden als volgt:

De TCMG verwerkt alleen persoonsgegevens, als …

Hiervoor een rechtmatige grondslag aanwezig is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitvoering van een wettelijke verplichting, het vitale belang van u als betrokkene of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor het algemeen belang. Er worden niet meer gegevens verwerkt dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de taak.

Bij de TCMG staat u als betrokkene centraal

Bij het opzetten en beheren van verwerkingen en registraties kijkt de TCMG altijd naar het belang van de betrokkene(n) en het risico dat hij of zij loopt. De persoonsgegevens worden dan ook niet langer verwerkt dan strikt noodzakelijk.

 Bij de TCMG waarborgen we uw rechten in het kader van privacy

De TCMG houdt uw persoonsgegevens juist en actueel. Voor alle handelingen bij de TCMG kunnen gegevens worden ingezien en gewijzigd, tenzij een wettelijke regeling dit in de weg staat. Het laten wijzigen of wissen van persoonsgegevens is voor u, indien technisch mogelijk en noodzakelijk, net zo eenvoudig als het doorgeven van de gegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met de TCMG.

De TCMG verstrekt uw gegevens uitsluitend als de Wbp hier ruimte voor biedt

Het verstrekken van gegevens is aan de orde van de dag. Voor persoonsgegevens gelden specifieke en strikte regels. De TCMG neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid en terughoudendheid in acht als het gaat om het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derde partijen.

De TCMG beveiligt uw gegevens

De TCMG neemt passende maatregelen bij de opslag en het gebruik van gegevens. Voorafgaand aan het verzamelen en invoeren stelt de TCMG een analyse op en neemt maatregelen zodat persoonsgegevens altijd beveiligd zijn. Hierbij volgt de TCMG de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (hierna: BIR).

De wijze van verwerking van uw persoonsgegevens is in overeenstemming met de Wbp. Ook de derden die gebruik maken van gegevens zoals hierboven vermeld, moeten werken in overeenstemming met de Wbp en vanaf 25 mei 2018 de AVG en zullen moeten voldoen aan de voorschriften van de BIR.

Verwerking persoonsgegevens

De TCMG verwerkt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van haar taak, namelijk het afwikkelen van aanvragen tot vergoeding van schade bedoeld in het Besluit Mijnbouwschade Groningen.   

Uitwisseling van gegevens

De uitvoering van onze taak kan met zich meebrengen dat de TCMG gegevens, inclusief uw persoonsgegevens, deelt met andere organisaties. Dit gebeurt op basis van een gerechtvaardigde grondslag of een bewerkersovereenkomst. Een voorbeeld hiervan de externe deskundige die de schade gaat taxeren.

Informatie over gegevensverwerking

De TCMG informeert u als zij gegevens van u gaat verwerken. U krijgt dan informatie over onder andere het doel van de verwerking.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De TCMG bewaart uw persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw rechten

In de volgende situaties kunt u een verzoek doen bij de TCMG via info@schadedoormijnbouw.nl

  • U wilt weten welke persoonsgegevens we van u verwerken (artikel 35 Wbp).
  • U wilt uw persoonsgegevens laten corrigeren, verwijderen of afschermen (artikel 36 Wbp).
  • U wilt verzet aantekenen tegen een verwerking (artikel 40 Wbp)

Contact

Wie een vraag wil stellen of een klacht wil indienen over de verwerking van persoonsgegevens door de TCMG, kan contact opnemen met ons. Dit kan via e-mail naar info@schadedoormijnbouw.nl, telefonisch via 0800 4444 111 of door een brief te sturen naar:

Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
Antwoordnummer 3061
8000 WB Zwolle