Toelichting op online dashboard

Algemene toelichting op de grafieken

De bron voor deze cijfers vormt het administratiesysteem van TCMG. Enige uitzondering hierop vormen de AOS-cijfers, die rechtstreeks door het betreffende team worden geleverd vanwege de snelle veranderingen die inherent zijn aan de afhandeling van mogelijk acuut onveilige situaties.

Voor de telling van schadeopnames en adviesrapporten heeft TCMG een aantal uitgangspunten, waarvan de belangrijkste is dat er op één schademelding maximaal één schade-opname en één adviesrapport wordt geteld. Dit betekent dat heropnames en daaruit volgende herziene adviesrapporten (bijvoorbeeld naar aanleiding van een zienswijze of bezwaar) niet extra worden geteld in de bepaling van het aantal schade-opnames en adviesrapporten. De achterliggende reden is dat de TCMG de aantallen van schademelding, naar schade-opname, naar adviesrapport en naar afgehandelde schademelding zo goed mogelijk vergelijkbaar wil houden om een zo goed mogelijk beeld van de algemene voortgang te geven.

Daarnaast is er nog een belangrijk uitgangspunt voor de telling van het aantal schade-opnames. Soms wordt een schade-opname pas geteld bij het opleveren van een adviesrapport omdat TCMG geen inzicht heeft in het moment van uitvoering van een schade-opname. Dit gold bijvoorbeeld voor  dossiers die van het CVW waren overgekomen (de zogenoemde CVW2000 dossiers). Maar ook voor schade-opnames die woningcorporaties en aannemers uitvoeren.

Tot slot bepaalt TCMG de weektellingen van schade-opnames, adviesrapporten en besluiten door de totalen van vorige week van de nieuwe totalen af te trekken. Weektotalen worden niet met terugwerkende kracht aangepast. Een voorbeeld waar dit met name speelt is in de besluiten. Er zijn bijvoorbeeld herzieningen waarin een besluit tijdelijk is herroepen totdat een bezwaar is afgerond.

Hieronder volgt een beschrijving en toelichting per grafiek. Kijk voor uitleg over specifieke termen bij de verklarende begrippenlijst. Sommige termen in de toelichting verwijzen rechtstreeks naar een verklaring van het betreffende begrip. De nummers van de toelichtingen corresponderen met de nummers bij de grafieken.

1. Gerealiseerde en verwachte doorlooptijd

In de blauwe bol is te zien hoe lang het duurt voor een schademelding voor een gewoon woonhuis (regulier dossier) is afgehandeld. Het gaat om het verschil in kalenderdagen van schademelding tot besluit. In de groene bol is de verwachte doorlooptijd te zien voor hetzelfde soort schademeldingen die nu gemeld worden. De lijngrafiek onder de bollen toont de ontwikkeling over de afgelopen acht week. Op de stippellijn is te zien wat het gemiddelde is geweest in die periode.

Het gaat hier om een getal bij benadering (de mediaan), berekend over de laatste duizend besluiten. Het is daarmee ook een voortschrijdend cijfer. Het betekent dat bij de laatste duizend besluiten vijftig procent van de dossiers meer doorlooptijd in dagen hadden en 50 procent minder doorlooptijd tot het besluit. De mediaan is voor dit onderwerp een realistische getal dan het gemiddelde dat soms extreem wordt beïnvloed door slechts enkele zeer positieve of zeer negatieve dossiers waar het gaat om de doorlooptijd.

Om het nog enigszins eenvoudig te houden tonen we hier niet de spreiding rond de mediaan, dus hoeveel procent van de dossiers bijvoorbeeld een veel grotere of veel kleinere doorlooptijd hadden. De grafiek 1.1 'Percentage binnen half jaar afgehandeld' op de pagina met meer grafieken over de voortgang, zegt wat dat betreft ook veel. Het laat zien hoeveel dossiers tenminste binnen maximaal zes maanden zijn afgehandeld.

Tot slot: houd er rekening mee dat er dus uitzonderingen mogelijk zijn op deze doorlooptijden omdat in individuele dossiers een complicatie kan ontstaan die tot een langere doorlooptijd leidt.
Terug naar de grafiek

1.1 Percentage binnen half jaar afgehandeld

Het percentage schademeldingen voor gewone woningen dat binnen een half jaar is afgehandeld. We noemen dit ook wel reguliere dossiers en die beslaan verreweg het merendeel van alle schademeldingen. De lijngrafiek eronder toont de ontwikkeling in de laatste acht weken. Op de stippellijn is te zien wat het gemiddelde is geweest in die periode.

Het percentage wordt berekend door voor de laatste duizend besluiten te berekenen wat de doorlooptijd per dossier is geweest waarover is besloten. Als dat 182 dagen of minder is geweest (een half jaar) dan wordt dat meegenomen in het genoemde percentage. Omdat dit telkens over de laatste duizend besluiten wordt berekend, is het een voortschrijdend cijfer. Samen met de grafiek 1. 'Gerealiseerde en verwachte doorlooptijd' schets dit de voortgang van de schadeafhandeling voor reguliere dossiers in het licht van het streven om alle nieuwe reguliere schademeldingen binnen een half jaar af te handelen.
Terug naar de grafiek

1.2 Doorlooptijd afhandeling schademeldingen

De niet-afgehandelde schademeldingen worden hier weergeven op basis van de huidige doorlooptijd die deze schademeldingen hebben. Met 0,5 jaar wordt dus bedoeld: alle schademeldingen die maximaal 0,5 jaar geleden zijn ingediend bij de TCMG en nog niet zijn afgehandeld. Op het moment dat afhandeling uitblijft van deze schademeldingen en de doorlooptijd dus stijgt tot meer dan 0,5 jaar, groeit vervolgens de groep schademeldingen van 0,5 tot 1 jaar oud en zo verder. Zo fluctueert de onderverdeling van het totaal aantal niet-afgehandelde schademeldingen naar doorlooptijd. Idealiter vertoont deze grafiek alleen nog schademeldingen van 0,5 jaar oud en 0,5 tot 1 jaar oud.
Terug naar de grafiek

1.3 Voortgang afhandeling schademeldingen

De doorlooptijd van het totaal aantal afgehandelde schademeldingen wordt hier in de tijd afgezet tegen het totaal aantal niet-afgehandelde schademeldingen. De schademeldingen die in behandeling zijn, zijn onder te verdelen in schademeldingen die zijn binnengekomen vanuit CVW (tussen 31 maart 2017 en 19 maart 2018, de start van de TCMG), schademeldingen die zijn gedaan bij de TCMG vóór de beving van Westerwijtwerd (tussen 19 maart 2018 en vóór 22 mei 2019) of die ná de beving van Westerwijtwerd zijn gedaan.
Terug naar de grafiek

1.4 Status naar doorlooptijd

De grafiek toont de status van schademeldingen naar doorlooptijd ten opzichte van elkaar. Een grote bol betekent dat een relatief groot aantal openstaande schademeldingen met een bepaalde doorlooptijd dezelfde status heeft.
Het gaat daarbij om de zogenoemde hoofddossiers waarvoor de status wordt bijgehouden. Twee of meer schademeldingen die nog niet zijn afgehandeld op hetzelfde adres worden zo veel mogelijk samengevoegd om als geheel dossier te behandelen. Als ze zijn samengevoegd, worden ze hier niet meegeteld in een totaal aantal met een bepaalde status. Alle totalen van alle statussen samen levert daardoor een lager totaal aantal schademeldingen op dan er in totaal als niet-afgehandeld geregistreerd staan.
Terug naar de grafiek

1.5 Status naar doorlooptijd (percentage)

De grafiek toont de status van schademeldingen met een bepaalde doorlooptijd. Het aantal schademeldingen wordt daarbij procentueel en in absolute getallen weergegeven. Bijvoorbeeld: het absolute aantal schademeldingen dat minder dan een half jaar geleden is ingediend en waar nu een schade-opname wordt ingepland. Met daarbij het percentage dat deze status heeft ten opzichte van het totaal aantal schademeldingen dat minder dan een half jaar geleden is ingediend.
Terug naar de grafiek

1.6 Ontwikkeling openstaande schademeldingen

Elke week komen er schademeldingen bij (oranje) en worden er schademeldingen afgehandeld (groen). De grafiek toont soms overwegend ‘oranje’ weken en soms ‘groene’ weken. Het resultaat is de ontwikkeling van het totaal aantal schademeldingen dat nog in behandeling is.
Terug naar de grafiek

2. Besluiten en afgehandelde schademeldingen

De grafiek toont het aantal besluiten en het aantal afgehandelde schademeldingen door de tijd heen. Per besluit worden er soms meerdere schademeldingen afgehandeld. De grafiek is bedoeld om het verschil tussen besluiten en afgehandelde schademeldingen te laten zien en de voortgang daarvan.

De besluiten betreffen zowel de schademeldingen waar schadevergoeding is toegekend en waar geen schadevergoeding is toegekend. De afgehandelde schademeldingen bevatten ook de ingetrokken schademeldingen en de circa 1.000 schademeldingen die reeds afgehandeld binnen waren gekomen vanuit het CVW op 19 maart 2018.
Terug naar de grafiek

2.1 Besluiten regulier en Stuwmeerregeling

De grafiek toont het aantal besluiten naar aanleiding van een keuze voor het aanbod vanuit de Stuwmeerregeling en het aantal besluiten die voortkomen uit afhandeling via de reguliere procedure. Het gaat bij die besluiten om zowel besluiten met toekenning als afwijzing van schadevergoeding. De grafiek is bedoeld om te laten zien in welke mate de Stuwmeerregeling invloed heeft gehad op de aantallen besluiten.
Terug naar de grafiek

2.2 Besluiten met schadevergoeding en met afwijzing

De grafiek toont het totaal aantal besluiten waarbij schadevergoeding is toegekend afgezet tegen het totaal aantal besluiten waarbij de aanvraag tot schadevergoeding is afgewezen. Het gaat hier dan om besluiten waarbij in het geheel geen schadevergoeding is toegekend. De grafiek is bedoeld om de absolute verhouding te laten zien tussen toewijzingen en afwijzingen.
Terug naar de grafiek

2.3 Percentage besluiten met afwijzing

De grafiek toont het percentage besluiten met een afwijzing van de aanvraag tot schadevergoeding op het totaal van het aantal besluiten. Het gaat hier om besluiten waarbij in het geheel geen schadevergoeding is toegekend. De grafiek is bedoeld om de relatieve verhouding te tonen tussen besluiten met toewijzing en met een afwijzing.
Terug naar de grafiek

2.4 Besluiten met een afwijzing

De grafiek toont het totaal aantal besluiten waar de aanvraag tot schadevergoeding is afgewezen door de tijd heen en per week. Het getal in de witte bol is de toe- of afname ten opzichte van de voorgaande week. Het gaat hier om besluiten waarbij in het geheel geen schadevergoeding is toegekend.
Terug naar de grafiek

2.5 Besluiten Stuwmeerregeling en nulmetingen

De grafiek toont het aantal besluiten naar aanleiding van een keuze voor het aanbod vanuit de Stuwmeerregeling. Bij een deel van de dossiers is daarbij een nulmeting nodig om vast te leggen welke schade met het aanbod is afgehandeld.
Terug naar de grafiek

3. Binnengekomen schademeldingen

De grafiek toont het huidige, totaal aantal binnengekomen schademeldingen bij de TCMG. Het gaat daarbij om een schademelding met een aanvraag tot schadevergoeding en dus niet een melding van een mogelijk acuut onveilige situatie. Het aantal schademeldingen is niet gecorrigeerd voor adressen waar al een niet-afgehandelde schademelding bekend is.
Terug naar de grafiek

3.1 AOS-meldingen en hun status

De grafiek toont het aantal meldingen van een mogelijk acuut onveilige situatie (AOS). Na een AOS-melding volgt vrij snel een telefonisch contact met de melder. Als blijkt dat de melding per abuis is gedaan of om een andere, voor alle betrokkenen overduidelijke reden geen AOS-melding betreft, dan wordt deze niet als AOS-melding geregistreerd. Na registratie van een AOS-melding volgt binnen 48 uur een veiligheidsinspectie. Wanneer er per direct veiligheidsmaatregelen nodig zijn, dan spreken we van een 'gegronde AOS'.
Terug naar de grafiek

3.2 Schademeldingen en hun status

De grafiek toont de status van niet-afgehandelde schademeldingen per gemeente. Het gaat daarbij om de zogenoemde hoofddossiers waarvoor de status wordt bijgehouden. Schademeldingen op hetzelfde adres die zijn samengevoegd om als geheel dossier te behandelen, worden hier niet meegeteld. Alle totalen van alle statussen samen levert daardoor een lager totaal aantal schademeldingen op dan er in totaal als niet-afgehandeld geregistreerd staan.
Terug naar de grafiek

4. Ontwikkeling schade-opnames

De grafiek toont de ontwikkeling van het totaal aantal uitgevoerde schade-opnames per dossier. Een schade-opname wordt in sommige situaties pas geregistreerd bij het opleveren van een adviesrapport.
Naar de grafiek

4.1 Andere schade-opname

Schade-opnames worden verricht door of onder verantwoordelijkheid van een onafhankelijke deskundige. Het is bij steeds meer dossiers mogelijk dat een andere persoon dan de onafhankelijke deskundige zelf de schade-opname uitvoert. De onafhankelijke deskundige adviseert dan op basis van het opnameverslag van de schade-opnemer vervolgens over de calculatie en over de schadeoorzaak. Hij gaat dan zelf niet meer naar het betreffende adres.
Naar de grafiek

5. Totale schadevergoeding

De ‘verleende mijnbouwschade’ is de vergoeding voor de fysieke schade (zoals een scheur in een muur). Het bedrag bij ‘Stuwmeerregeling’ is de totale verleende schadevergoeding via de Stuwmeerregeling. ‘Vergoeding overige schades’ is de vergoeding voor gevolgschade zoals omzetderving. Vergoeding ‘Bijkomende kosten’ is onder andere de vergoeding voor thuisblijven bij schade-opname. Het gaat hier om bedragen die reeds zijn uitgekeerd. Tussen het toekennen van schadevergoeding en de uitbetaling ervan, zit doorgaans maximaal twee weken tijd. De bedragen zijn inclusief de uitbetaalde wettelijke rente.
Naar de grafiek

5.1 Ordegrootte van schadevergoedingen

De kolommen tonen het totaal aantal besluiten naar omvang van de vergoeding. ‘Afgewezen’ houdt in dat er geen schadevergoeding is toegekend. De 'K' staat voor duizend. Het gaat hier om de vergoeding inclusief vergoeding voor overige schade en bijkomende kosten zoals overlastvergoeding en vergoeding voor thuisblijven bij schadeherstel. Het is ook inclusief de toegekende en verleende wettelijke rente.
Naar de grafiek

5.2 Ontwikkeling gemiddelde schadevergoedingen

De grafiek toont de ontwikkeling van de gemiddelde schadevergoeding door de tijd heen bij een besluit waarin schadevergoeding is toegekend. Hierbij is het aantal besluiten waarbij schadevergoeding is toegekend gedeeld door de totale uitgekeerde schadevergoeding door de TCMG. Voor de helderheid: het is daarmee niet de gemiddelde schadevergoeding per schademelding. Per besluit kunnen immers meerdere schademeldingen van dezelfde aanvrager op hetzelfde adres tegelijk worden afgehandeld met één besluit.
Naar de grafiek

6. Specials

De grafiek toont het totaal aantal specials-dossiers dat nog in behandeling is (niet-afgehandeld) en dat is afgehandeld.
Naar de grafiek

6.1 Specials-dossiers naar status

De grafiek toont de status van het aantal specials-dossiers als totaal en per gemeente.
Naar de grafiek

6.2 Status naar doorlooptijd en kenmerk

De grafiek toont de status van specials-dossiers naar kenmerk en status. Een grote bol betekent dat een relatief groot aantal openstaande schademeldingen met een bepaald kenmerk deze status heeft. Let op: een dossier kan meerdere kenmerken hebben, dus zowel een agrarisch bedrijf zijn en een pand met monumentale status. De cijfers kunnen niet bij elkaar opgeteld worden om tot een totaalaantal specials-dossiers te komen. Dat totaal staat bijvoorbeeld in grafiek 6.
Naar de grafiek

7. Bezwaren

De grafiek toont het aantal bezwaren op een besluit met daarbij de status in de bezwaarprocedure. Net als de mogelijkheid tot bezwaar, is het tijdens en na de procedure voor schademelders op verschillende manieren mogelijk te reageren in de procedure, erna of op de TCMG in het algemeen.
Naar de grafiek

7.1 Reacties op de adviesrapporten

Onderstaande grafiek toont de reacties (zienswijzen) van schademelders op de adviesrapporten.
Naar de grafiek

7.2 Reacties op de adviesrapporten per week

Onderstaande grafiek toont de reacties (zienswijzen) van schademelders op de adviesrapporten per week.
Naar de grafiek

8. Schademeldingen en besluiten per gemeente

Het totaal aantal bij TCMG binnengekomen schademeldingen, het totaal aantal schademeldingen met historie, het totaal aantal besluiten (na de reguliere procedure of de Stuwmeerregeling) en de totale verleende vergoeding per gemeente. Bij de bedragen onder 'verleend' staat 'K' voor duizend en 'M' voor miljoen. Bij gemeenten zijn de (nieuwste) gemeentegrenzen van 1 januari 2019 gebruikt.
Naar de grafiek

Over de TCMG

Meer grafieken over:

Besluiten ›

Meldingen zoals ook AOS-meldingen ›

Schade-opnames ›

De voortgang ›

Schadevergoedingen ›

Specials ›

Reacties ›

Begrippenlijst

Begrippen en jargon verklaard ›