Dashboard schadeafhandeling

Schademeldingen en AOS-meldingen

Bij de TCMG kan schadevergoeding worden aangevraagd (een schademelding) en kan een mogelijk acuut onveilige situatie worden gemeld (een AOS-melding). Vervolgens kan er een acuut onveilige situatie worden vastgesteld (gegronde AOS). Er worden dan veiligheidsmaatregelen genomen. In de bolletjes is de toename ten opzichte van de voorgaande week te zien. Meer grafieken over meldingen.

Besluiten en schade-opnames

Een schade-opname is voor vrijwel elke schademelding nodig. Dus hoe meer schade-opnames, hoe meer besluiten er kunnen volgen. Voor de besluiten van de Stuwmeerregeling geldt dat in veel gevallen achteraf een nulmeting nodig is. Daarom tonen we ze hier in één grafiek. Meer grafieken over schade-opnames.

Doorlooptijd afhandeling schademeldingen

De openstaande schademeldingen worden hier weergeven op basis van de huidige doorlooptijd die deze schademeldingen hebben. Met 0,5 jaar wordt dus bedoeld: alle nog openstaande schademeldingen die maximaal 0,5 jaar geleden zijn ingediend bij de TCMG. Meer grafieken over de voortgang.

Totale schadevergoeding

De ‘verleende mijnbouwschade’ is de vergoeding voor de fysieke schade (zoals een scheur in een muur). Het bedrag bij ‘Stuwmeerregeling’ is de totale verleende schadevergoeding via de Stuwmeerregeling. ‘Vergoeding overige schades’ is de vergoeding voor gevolgschade zoals omzetderving. Vergoeding ‘Bijkomende kosten’ is onder andere de vergoeding voor thuisblijven bij schade-opname. Meer grafieken over schadevergoedingen.

Specials

De grafiek toont het aantal special-dossiers dat nog in behandelding is en dat is afgehandeld. Specials zijn dossiers waar specialistische onafhankelijke deskundigen nodig zijn om te adviseren over schadeoorzaak en schadeomvang. Het gaat om monumenten, agrarische bedrijven en andere bedrijven. Meer grafieken over specials.

Bezwaren

De grafiek toont het aantal bezwaren op een besluit met daarbij de status in de bezwaarprocedure.

Schademeldingen en besluiten per gemeente

Het totaal aantal bij TCMG binnengekomen schademeldingen en het totaal aantal besluiten (na de reguliere procedure of de Stuwmeerregeling) per gemeente. De schademeldingen met historie zijn meldingen op adressen waar bij TCMG schade is gemeld en waar tegelijk in het verleden ook bij de NAM of het CVW één of meerdere keren schade is gemeld. Bij de bedragen onder 'verleend' staat 'K' voor duizend en 'M' voor miljoen.

Over de TCMG