Uitgangspunten beoordelingskader gehandhaafd, schade-afhandeling gaat door

22-02-2019

De afwijking bij metingen van het KNMI heeft geen consequenties voor de uitgangspunten in het beoordelingskader van de TCMG. Voor de toepassing van dit beoordelingskader in de toekomst heeft het mogelijk wel invloed. Niettemin kan de schade-afhandeling gewoon doorgang vinden.

Gisteravond werd bekend dat een deel van de versnellingsmeters van het meetnetwerk van het KNMI in Groningen de grondversnellingen bij aardbevingen niet correct gemeten hebben. Het KNMI heeft de meetdata in december van het afgelopen jaar gecorrigeerd. Naar aanleiding hiervan heeft de TCMG advies ingewonnen bij de technisch deskundige Piet van Staalduinen, lid van het Panel van Deskundigen dat onlangs een concreet en praktisch beoordelingskader leverde om mijnbouwschade te beoordelen.

Beoordelingskader

Het door het Panel van Deskundigen opgestelde beoordelingskader bepaalt voor welke locaties nabij het Groningenveld en de gasopslag Norg schade wordt vermoed veroorzaakt te zijn door mijnbouw. En ook op welke wijze dat in een concreet geval nu en in de toekomst kan worden berekend. Met andere woorden: hiermee heeft de TCMG een praktisch beoordelingskader voor de reikwijdte van het wettelijk bewijsvermoeden. Kort weergegeven geldt het wettelijk bewijsvermoeden:

  • Bij schade aan gebouwen of werken gesitueerd boven het Groningenveld of de gasopslag Norg en tot zes kilometer daarbuiten. Het gaat dan om schade door bodemdaling, -stijging en (trillingen van) aardbevingen.
  • Voor gebouwen of werken buiten dat gebied kan het bewijsvermoeden ook van toepassing zijn. Als een aardbeving in het Groningenveld of de gasopslag Norg bij het gebouw tot een trillingssnelheid van de bodem ter plaatse leidde die hoger is dan 2 mm/s, met een overschrijdingskans van meer dan 1 procent, geldt het ook.

Geen consequenties voor het beoordelingskader

De technische deskundige Van Staalduinen geeft vandaag aan dat de incorrecte meetdata van het KNMI geen gevolg hebben voor de uitgangspunten van het beoordelingskader en de afwegingen die daaraan ten grondslag liggen. Het criterium van minimaal 2 mm/s trillingssnelheid (met een overschrijdingskans van meer dan 1 procent) verandert niet.

Mogelijk wel een gevolg voor de toepassing

De afwijkende meetdata kunnen wel een gevolg hebben voor het bepalen van het effectgebied van een aardbeving voor gebouwen en werken die niet boven het Groningenveld of de gasopslag Norg liggen. Een hogere of lagere trillingssnelheid zorgt voor een groter of kleiner effectgebied. De TCMG zal bij de toepassing van het beoordelingskader uitgaan van de gecorrigeerde gegevens.

Schadeafhandeling gaat ongewijzigd door

Omdat het beoordelingskader zelf ongewijzigd blijft is er geen aanleiding de werkwijze bij het beoordelen van aanvragen om schadevergoeding aan te passen. Voor het bepalen van de reikwijdte van het 2 mm/s criterium zal gebruikt gemaakt gaan worden van de gecorrigeerde meetgegevens. Mocht naar aanleiding van de onafhankelijke audit, die het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) op die gegevens zal uitvoeren, blijken dat het bewijsvermoeden ten onrechte niet van toepassing is geacht, dan zal een nieuwe beoordeling plaatsvinden. Aanvragen die mogelijk ten onrechte wel gehonoreerd zijn, worden niet meer opnieuw beoordeeld. Zij genieten het voordeel van de twijfel.

Reactie toevoegen

Datum
 
 

Nieuwsbrief

omslag-nr1-140.jpg

Onze nieuwsbrief verschijnt eens in de twee maanden. U kunt hem ontvangen per post of per mail.

 Aanmelden