Mijnbouwschade nu eenvoudiger en eenduidig te beoordelen

24-01-2019

Het beoordelen van mijnbouwschade is eenvoudiger geworden voor onafhankelijke deskundigen, de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen en de Groningers. Een panel van deskundigen heeft in opdracht van de TCMG voor het eerst meer concrete handvatten opgesteld. Het is een voorwaarde voor een voortvarender en grootschaliger schade-afhandeling met behoud van zorgvuldigheid en ruimhartigheid.

Welke schade en afstand precies

Het advies beschrijft nu tot welke afstand van het Groningenveld en de gasopslag Norg schade wordt vermoed veroorzaakt te zijn door mijnbouw. En ook op welke wijze dat in een concreet geval nu en in de toekomst kan worden berekend. Daarbij wordt voor het eerst beschreven welke soort schade zonder meer niet wordt vermoed mijnbouwschade te zijn.

Wettelijk bewijsvermoeden ‘vaag’

Al vanaf het eerste begin werd duidelijk dat de TCMG zelf moest gaan vaststellen waar er redelijkerwijze nog sprake is van schade door gaswinning in het Groningenveld of de gasopslag in Norg. Het wettelijk bewijsvermoeden dat hiervoor een belangrijke steun vormt, is op die punten namelijk bewust vaag gehouden door de wetgever door begrippen als ‘naar haar aard’ en ‘redelijkerwijs’. Het moest in de praktijk duidelijk worden.

In de praktijk

Met het relatief kleine aantal deskundigen dat tot voor kort beschikbaar was en daarmee het relatief kleine aantal adviezen en besluiten, was een discussie over de schade-oorzaak en deze begrippen te behappen. Maar nu de opschaling van de schade-afhandeling steeds sneller gaat, moet discussie hierover zoveel mogelijk worden voorkomen.

De TCMG heeft daarom een panel van deskundigen gevraagd praktische en concrete handvatten voor toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden te geven, dat van belang is voor de beoordeling van de relatie tussen schade en gaswinning (het causaal verband). Het Panel bestaat uit vijf leden: hoogleraren in de rechten en ingenieurs.

Grootschaliger en zorgvuldig

Het advies van het Panel voorkomt, zo is de verwachting, tragere besluitvorming. Zonder de nu geboden duidelijkheid en met de absolute groei van het aantallen adviesrapporten is de kans groot dat er veel meer zienswijzen binnen gaan komen. Het verwerken ervan kost tijd. Ook voorkomt het bezwaarprocedures die druk leggen op het aantal beschikbare onafhankelijke deskundigen. Het advies van het Panel is daarmee een voorwaarde voor een voortvarende en grootschaliger schade-afhandeling met behoud van zorgvuldigheid en ruimhartigheid.

Verlicht en steun in de rug

Over het wettelijk bewijsvermoeden onderschrijft het Panel dat het een verlichting betekent van de bewijslast voor schademelders. Het wettelijke bewijsvermoeden maakt dat, indien van toepassing, de aanvrager van vergoeding een belangrijke steun heeft om te bewijzen dat mijnbouw invloed had op het ontstaan van de schade.

Het bewijsvermoeden, eenmaal van toepassing, kan alleen worden weerlegd als de deskundige een ‘evident en aantoonbaar’ andere oorzaak van de schade motiveert. Louter op basis van de wettekst was echter veel minder duidelijk voor welke schade het bewijsvermoeden dan precies van toepassing is, zeker waar het gaat om de geografische afstand tot de bodembeweging. Het advies brengt daar verandering in.

De belangrijkste uitkomsten:

- Het wettelijk bewijsvermoeden is van toepassing bij schade aan gebouwen of werken gesitueerd boven het Groningenveld of de gasopslag Norg en tot zes kilometer daarbuiten. Het gaat dan om schade door bodemdaling, -stijging en (trillingen van) aardbevingen.

- Maar voor gebouwen of werken buiten dat gebied kan het bewijsvermoeden alsnog van toepassing zijn. Als een aardbeving in het Groningenveld of de gasopslag Norg bij het gebouw tot een trillingssnelheid van de bodem ter plaatse leidde die hoger is dan wat normaal is in Nederland (minimaal 2 mm/s, met een marge van 1 procent), geldt het ook. Mits dat in de periode plaatsvond waarin de schade vermoed is te zijn ontstaan.

Als voorbeeld: de aardbeving bij Huizinge heeft tot op 35,05 kilometer van het epicentrum tot dergelijke trillingssnelheden geleid, maar de precieze afstand hangt ook af van de eigenschappen van de bodem. De aardbeving kan dus ook schade hebben veroorzaakt aan gebouwen die bijvoorbeeld in 2012 (ten tijde van de beving Huizinge) schade opliepen en tot op die afstand staan.

- Van gebouwen of bouwwerken die voldoen aan het tweede criterium, mag van een groot aantal soorten schades niet zonder meer worden vermoed dat ze niet door gaswinning of gasopslag zijn veroorzaakt of verergerd. Ook al is dat aan de schade zelf meestal niet te zien. Denk aan horizontale, verticale en diagonale scheuren in binnen- en buitenmuren en in vloeren. En scheuren die duiden op een verschilbeweging tussen verschillende bouwdelen. Het gaat ook om krimpscheuren tussen twee verschillende materialen of ter plaatse van overgangen en om schade als gevolg van zettingen. Als de deskundige van oordeel is dat er een andere oorzaak is, dan moet hij dat deugdelijk motiveren. Het advies heeft dit nu voor alle onafhankelijke deskundigen eensluidend uitgewerkt.

Uitzonderingen zijn er ook

Voor sommige type schade geldt het wettelijk bewijsvermoeden niet. Er mag zonder meer worden aangenomen dat deze niet door mijnbouw is veroorzaakt, stelt het Panel. Het gaat om schade zoals ‘verkleuring, vlekvorming’, ‘afbladderen van verfwerk’, ‘loslaten/onthechten van verf-/kitwerk’, ‘veroudering, verwering’ en ‘krimpscheuren ín materialen’ (bijvoorbeeld scheuren in houten balken, in een baksteen e.d., dus niet tussen twee verschillende materialen). Voor het tweede criterium adviseren de deskundigen wel een uitzondering voor extra kwetsbare gebouwen op bijzondere locaties op te nemen. In het advies van het panel staat dat allemaal beschreven.

Invoering beoordelingskader

Afgelopen dinsdag is het advies van het panel opgeleverd, dat in november aan haar adviesopdracht begon. Het advies behelst een nieuw beoordelingskader dat voor de gaswinning in het Groningenveld meer concreet invulling geeft aan de wettelijke regeling. De Commissie heeft vandaag besloten het advies in beginsel over te nemen en bereidt zich nu voor op een zo snel als mogelijke toepassing ervan. De ruim honderd onafhankelijke deskundigen die de TCMG adviseren moeten er bijvoorbeeld over worden geïnformeerd. Maar ook de ondersteunende organisatie van juristen moet ingevoerd raken. Het opgeleverde advies is zo concreet en praktisch, dat veel onderdelen per direct gebruikt kunnen worden.

Voorbeeld beoordeling

Er is een schademelding bij TCMG gedaan voor een gebouw op 10 km buiten de buitenste grens van het Groningenveld. Het gaat om schade aan een pand uit 1980 en er is nog niet eerder schade gemeld. De schade voldoet dan niet aan het criterium dat deze maximaal 6 kilometer buiten het Groningenveld ligt. Een berekening laat echter zien dat ter plaatse een beving als gevolg van de gaswinning in het Groningenveld in de afgelopen dertig jaar een grotere grondversnelling (trilling) veroorzaakte dan 2mm/s met een overschrijdingskans van 1%. Op basis van de geografische ligging is voor de schade het wettelijk bewijsvermoeden daarmee alsnog wel van toepassing. Als ook de scheuren zelf naar oordeel van de deskundige op grond van de wet vermoed worden het gevolg te zijn van mijnbouw en er geen argumenten zijn om dit vermoeden te weerleggen, dan kan hij hier het advies vergoeding van mijnbouwschade geven.

Het Panel bestaat uit de volgende personen:

- Prof. mr. A.I.M. van Mierlo (voorzitter) (1957) is hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus School of Law, hoogleraar Burgerlijk Procesrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en tevens advocaat te Rotterdam.

- Prof. mr. P.J.J. van Buuren (1950) maakte tot medio 2017 als Staatsraad deel uit van de Raad van State. Hij was gedurende 25 jaar hoogleraar bestuursrecht van de Universiteit Utrecht.

- Ir. W.A.B. Meiborg (1951) is een onafhankelijk deskundige gespecialiseerd in grondmechanica en funderingstechnieken en heeft zich in de afgelopen jaren beziggehouden met schades aan gebouwen en funderingen, ook in Groningen.

- Ir. P.C. van Staalduinen (1963) is thans zelfstandig adviseur, daarvoor directeur/bestuurder van Syntens Innovatiecentrum en vóór 2007 onder meer directeur van TNO Bouw.

- Ing. J. Nagtegaal NIVRE-re (1960) is sinds 1990 werkzaam als schade-expert, is in 1998 ingeschreven in het register van de Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) en sinds 2009 ingeschreven in het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD).

- Mevrouw mr. S.A. Gawronski M.Jur. (1985) is opgetreden als secretaris van het Panel. Zij is advocaat te Rotterdam en gespecialiseerd in bestuurs(proces)recht.

Lees hier het volledige advies van het panel.

En hier staat een samenvatting van het advies van het panel.

Reacties

Member for

50 jaar 5 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op za, 27/04/2019 - 19:32

Permalink

27-04-2019 19:32
Gert Ludens
En zo kon het gebeuren dat men het als uitdaging is gaan zien om het bewijsvermoeden te ontzenuwen. Afknijpen maar weer. Deksel er op. Bewijsvermoeden geperst in protocol. Om te janken

Member for

2 jaar 2 maanden

Ingediend door Cor Winkel op zo, 28/04/2019 - 19:52

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

28-04-2019 19:52
Cor, TCMG
Het is aan ons om onafhankelijk en onpartijdig te besluiten over aanvragen. Startpunt is o.a het bewijsvermoeden. Zo ontstaat rechtvaardige besluitvorming. En dat betekent niet dat er altijd schadevergoeding wordt toegekend (zo kan er sprake zijn van een evident, aantoonbaar en uitsluitende andere oorzaak dan mijnbouwactiviteiten), maar op verreweg de meeste adressen wel.

Member for

50 jaar 5 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op ma, 27/05/2019 - 15:16

Als antwoord op door Cor Winkel

Permalink

27-05-2019 15:16
J.J. Aukes
Dag Cor, Ik denk dat gedupeerden van gaswinning hun portie onafhankelijke deskundigen al hebben gehad. Ook ik kan jou daar het nodige over vertellen. Eenmaal geproefd ga je in de meeste gevallen over je nek. Verder opscheppen over de aanwezigheid van deze vraagt vervalt dan ook snel in cynisme onzerzijds. Hoe dan ook, het bewijsvermoeden is gemaakt voor wederpartij om, in geval van onduidelijkheid, aan te tonen dat het NIET door gaswinning is veroorzaakt. Gelet op een aantal factoren hier aangegeven in samenhang met hetgeen, om welke reden dan ook, buiten beschouwing is gelaten heeft jullie zienswijze bij menigeen voor de nodige opschudding gezorgd. Zoals je weet rommelt het zo a wie zo al in Groningen. Al met al zie ik in deze nieuwe zienswijze op schadebeoordeling wel de nodige verbetering. Ook al komt het jaren te laat en zijn er gewis duizenden gedupeerden om de tuin geleid door zogeheten onafhankelijke deskundigen.

Member for

50 jaar 5 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op wo, 19/06/2019 - 11:31

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

19-06-2019 11:31
J. ten Dele
Tegenwoordig is het woord ex-expertise van toepassing. Je kunt er gewoonweg niet meer op vertrouwen. De behoefte van dit soort instellingen om gedupeerden te duperen is inherent aan de hoogte van hun salaris dan wel promotiemogelijkheid. Dat er ook nog maar een zichzelf respecterende zich laat lenen om voor deze instanties hoedanig te zijn, ongelofelijk.

Member for

50 jaar 5 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op ma, 27/05/2019 - 15:33

Permalink

27-05-2019 15:33
J.J. Aukes
Ik lees hier volgende over krimpscheuren op jullie site:

Uitzonderingen zijn er ook
Voor sommige type schade geldt het wettelijk bewijsvermoeden niet. Er mag zonder meer worden aangenomen dat deze niet door mijnbouw is veroorzaakt, stelt het Panel. Het gaat om schade zoals ‘verkleuring, vlekvorming’, ‘afbladderen van verfwerk’, ‘loslaten/onthechten van verf-/kitwerk’, ‘veroudering, verwering’ en ‘krimpscheuren ín materialen’ (bijvoorbeeld scheuren in houten balken, in een baksteen e.d., dus niet tussen twee verschillende materialen). Voor het tweede criterium adviseren de deskundigen wel een uitzondering voor extra kwetsbare gebouwen op bijzondere locaties op te nemen. In het advies van het panel staat dat allemaal beschreven.

Hoezo is het mogelijk om het bijkomend effect van grondversnelling uit te sluiten op het veroorzaken van, wat men wil doen vermoeden, krimpscheuren? Graag een reactie door een van jullie experts a.u.b.

Member for

50 jaar 5 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op vr, 14/06/2019 - 03:24

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

14-06-2019 03:24
J. ten Dele
Zoals verwacht neemt TCMG niet de moeite om inhoudelijk te reageren op de vaagheid waarmee het bewijsvermoeden wordt toegepast. Zoals in het geval van krimpscheuren. Bij krimpscheuren is het van belang om verder te kijken dan de nogal oppervlakkige benadering van de (ex)perts van TCMG. Allereerst is de tijdlijn belangrijk. Krimpscheuren zijn aan een tijdlijn gebonden, het proces van krimpen is na enkele jaren uitgewerkt. Situaties waarin zich nieuwe zogenoemde krimpscheuren voordoen moeten nader worden geinspecteerd. Dat lukt niet door simpelweg vanaf de bovenkant, zoals een expert van TCMG dit doet, naar de vloer te kijken. Nader deskundig onderzoek zal moeten aantonen wat de bijkomend effect is de schade als gevolg van gaswinning. Wat TCMG hier doet is op voorhand schades buitensluiten, en wel zonder te kunnen aantonen dat dit niet het effect is van aardgaswinning. Zo zie je maar weer, dat de invloed van gaswinning ondergeschikt is aan die van de schadeveroorzakers. Bedankt TCMG. Ook bedankt voor het niet durven reageren. Geen reactie is ook een reactie.

Member for

50 jaar 5 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op vr, 14/06/2019 - 03:25

Permalink

14-06-2019 03:25
J.J. Aukes
Dag Cor, zie reactie JtD, hieronder en neem de moeite om te reageren.

Zoals verwacht neemt TCMG niet de moeite om inhoudelijk te reageren op de vaagheid waarmee het bewijsvermoeden wordt toegepast. Zoals in het geval van krimpscheuren. Bij krimpscheuren is het van belang om verder te kijken dan de nogal oppervlakkige benadering van de (ex)perts van TCMG. Allereerst is de tijdlijn belangrijk. Krimpscheuren zijn aan een tijdlijn gebonden, het proces van krimpen is na enkele jaren uitgewerkt. Situaties waarin zich nieuwe zogenoemde krimpscheuren voordoen moeten nader worden geinspecteerd. Dat lukt niet door simpelweg vanaf de bovenkant, zoals een expert van TCMG dit doet, naar de vloer te kijken. Nader deskundig onderzoek zal moeten aantonen wat de bijkomend effect is de schade als gevolg van gaswinning. Wat TCMG hier doet is op voorhand schades buitensluiten, en wel zonder te kunnen aantonen dat dit niet het effect is van aardgaswinning. Zo zie je maar weer, dat de invloed van gaswinning ondergeschikt is aan die van de schadeveroorzakers. Bedankt TCMG. Ook bedankt voor het niet durven reageren. Geen reactie is ook een reactie.

Reactie toevoegen

Uw reactie wordt automatisch onder dit nieuwsbericht geplaatst. Vermeld daarom geen persoonlijke gegevens.
 
 

Nieuwsbrief

omslag nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief verschijnt vijf keer per jaar. U kunt hem ontvangen per post of per mail.

 Aanmelden