Wanneer doet de TCMG funderingsonderzoek?

Schade aan een woning kan leiden tot veel onzekerheid. Deze onzekerheid kan ook betrekking hebben op de onzichtbare delen van de woning, zoals de fundering. Als daar aanleiding toe is, laat de TCMG de fundering onderzoeken. Tot op heden gebeurt dat incidenteel. Negen vragen en antwoorden over dit onderwerp.

1. Wat wordt er standaard onderzocht voor de schadeafhandeling?

Bij het overgrote deel van de verzoeken om schadevergoeding laat de TCMG niet alleen de gemelde schade opnemen, maar tevens een nulmeting light uitvoeren. Dit betekent dat de deskundige niet alleen moet kijken naar de schade die is gemeld, maar ook in en rond het huis moet kijken of er nog andere schade is die mogelijk een gevolg is van bodembeweging door mijnbouw. Een deskundige doet in het kader van een nulmeting light niet standaard onderzoek naar de fundering van een woning.

2. Waarom wordt er niet standaard funderingsonderzoek gedaan bij schadeafhandeling?

Wij hebben de diepgang van het standaard onderzoek van de deskundigen beperkt. Zo gaat de deskundige niet het dak op, de kruipruimte in en worden er geen graafwerkzaamheden uitgevoerd als daar geen aanleiding toe is. Als we bij iedere woning zonder aanleiding een dergelijke diepgravend onderzoek deden, zou dit vertragend werken en bovendien leiden tot veel overlast voor de bewoner.

3. Wanneer is er wel aanleiding funderingsonderzoek te doen bij schadeafhandeling?

Een onderzoek naar de fundering kan nodig zijn om te achterhalen waardoor de zichtbare schade nu eigenlijk is veroorzaakt. De onafhankelijke deskundige wordt immers gevraagd te adviseren over de schadeoorzaak. Als hij van oordeel is dat de schade niet door gaswinning in Groningen is veroorzaakt, moet hij evident en aantoonbaar motiveren dat er sprake is van een uitsluitend andere oorzaak van de schade. Als hij dat alleen kan na funderingsonderzoek, dan kan de deskundigen de TCMG vragen dit onderzoek te laten doen.

De onafhankelijke deskundige wordt ook om advies gevraagd over de schadeomvang. Het kan daarbij voorkomen dat de deskundige alleen de juiste herstelmethode en daarmee herstelkosten kan calculeren als er duidelijkheid is over de aard en staat van de funderingen en bijvoorbeeld de bodemsamenstelling. Bij dossiers waarbij sprake is van terugkerende schade kan dat extra aanleiding zijn voor funderingsonderzoek.

4. Wat gebeurt er als de deskundige aanleiding ziet tot funderingsonderzoek bij schadeafhandeling?

Hij zal de TCMG vragen om toestemming om een nader onderzoek naar de fundering uit te laten voeren. Voor dat onderzoek zal dan een extra expert worden ingeschakeld. Een dergelijk onderzoek gebeurt uiteraard in overleg met de bewoner. De TCMG bekijkt van geval tot geval aan de hand van het advies van de deskundige of het inderdaad nodig is om het funderingsonderzoek uit te voeren; iedere situatie is uniek.

5. Wat zijn redenen voor TCMG om het funderingsonderzoek alsnog niet te laten uitvoeren bij schadeafhandeling?

Als het funderingsonderzoek bedoeld is om de schadeoorzaak vast te stellen, dan weegt de TCMG de kosten, overlast en tijdsinvestering mee. Voor een relatief kleine schade van bijvoorbeeld enkele honderden euro’s, wordt geen onderzoek uitgevoerd van duizenden euro’s. En dat kan dus tot het besluit leiden dat dan onvoldoende gemotiveerd is aangetoond dat er een uitsluitend andere oorzaak is en dat er dus wel sprake is van mijnbouwschade. Als het onderzoek noodzakelijk is om alleen dan een juiste bepaling van de schadeomvang en schadecalculatie mogelijk te maken, dan worden kosten en hinder anders meegewogen.

6. Wat wordt standaard onderzocht in geval van een melding mogelijk acuut onveilige situatie (AOS)?

Anders dan bij de schadeafhandeling is het onderzoek naar een AOS-melding er alleen op gericht om vast te stellen of een gebouw of werk acuut onveilig is. Bij de TCMG is sinds 19 maart 2018 ruim 700 keer een AOS-melding gedaan. Het leidde bij meer dan 70 adressen tot ingrijpen, zoals het nemen van preventieve veiligheidsmaatregelen.

Bij deze gevallen is het tot nu toe niet nodig geweest om funderingsonderzoek uit te voeren. Dit komt omdat de deskundige steeds in staat was om aan de hand van de situatie van het gebouw te bepalen of sprake is van een acuut onveilige situatie. En om op basis daarvan te adviseren over welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden.

7. Hoe kan een deskundige zonder onder de grond te kijken weten of de funderingen veilig zijn?

Bij een AOS-melding doet een externe, onafhankelijke bouwkundig inspecteur en een bouwkundig adviseur van TCMG een AOS-inspectie. Zij kijken onder andere op basis van bijvoorbeeld de zichtbare scheurvorming, scheefstand van muren, bouwtekeningen, bouwstijl, materiaalgebruik, leeftijd van de woning, kennis van de ondergrond en het verhaal van de melder, naar de situatie. Hun bouwkundige ervaring is daarbij zeer belangrijk.

Zij beoordelen zo de constructieve samenhang van het gebouw. Een probleem met de funderingen die op dat moment voor een acuut onveilige situatie zorgt, openbaart zich ook altijd elders in het gebouw. Als u twijfelt of de gaswinning uw gebouw onveilig heeft gemaakt, doet u dan een AOS-melding. Deze wordt binnen 48 uur afgehandeld.

8. Wat als ik zelf zeker weet dat de fundering schade heeft opgelopen of daar zelf duidelijkheid over wil?

Als u zelf zeker weet dat de fundering schade heeft opgelopen, dan is er waarschijnlijk sprake van zichtbaar bewijs. U kunt het de deskundige laten zien of bijvoorbeeld foto’s laten zien. Mocht de deskundigen dit in zijn adviesrapport alsnog niet meenemen, dan kunt dit in uw zienswijze op het adviesrapport alsnog kenbaar maken.

Het is niet uit te sluiten dat de TCMG bij deze aanpak van de schadeafhandeling, waarbij er sprake is van een nulmeting light, schade aan funderingen niet opneemt. Mocht er geen funderingsonderzoek zijn gedaan en schade keert terug, of als u op een andere manier alsnog schade aan de funderingen gewaar wordt, dan is het altijd mogelijk opnieuw een schademelding te doen. Het is daarmee voor u vooral zeer hinderlijk.

9. Hoeveel funderingsonderzoeken zijn er gedaan en hoeveel verwacht u er te gaan doen?

Tot op heden heeft de TCMG vooral aanvragen beoordeeld van kleinere, minder complexe schades. Het gemiddelde toegekende schadebedrag is circa 5.000 euro. Tot op heden is er incidenteel funderingsonderzoek gedaan. Nu de TCMG steeds omvangrijker en complexere schades opneemt, neemt de kans toe dat er vaker funderingsonderzoek nodig is. Een getal is daar niet aan te hangen.