UPDATE 24-04: Schade-opnames weer opgestart

24-04-2020

Net als veel andere organisaties neemt de TCMG maatregelen om overdracht van het coronavirus te voorkomen. We volgen daarbij de adviezen van het RIVM en het kabinet. In dit nieuwsbericht leest u welke maatregelen dat zijn en wat de impact daarvan is voor de schadeafhandeling. 

[24-04-2020]

Schade-opnames weer opgestart

De schade-opnames zoals die voor de coronacrisis plaatsvonden, worden vanaf 11 mei weer goeddeels hervat. Uitgangspunten zijn: veilig en altijd vrijwillig. Dat betekent onder andere altijd 1,5 meter afstand bewaren. Komende week start de TCMG met het inplannen van deze schade-opnames.

Alternatief voor kwetsbare groep

Een belangrijke voorwaarde is dat de schade-opnames niet mogelijk zijn bij mensen uit kwetsbare groepen. Vooraf worden diverse checks gedaan om dat te voorkomen. Voor hen en voor anderen die een fysieke schade-opname niet zien zitten, zijn er alternatieven. Zo blijft er de mogelijkheid voor een schade-opname met videoverbinding, zoals die al nu enige weken wordt uitgevoerd.

Speciaal protocol schade-opname

Voor de hervatting van de schade-opnames maken de expertisebureaus een doorvertaling van het protocol dat de bouw- en installatiebranche hanteert. Dat betekent de ruimte vooraf 15 minuten ventileren door de eigenaar, handen wassen en altijd 1,5 meter afstand bewaren. Er worden geen mondkapjes gebruikt. De zaakbegeleider is niet bij de schade-opname aanwezig, maar heeft voor- en achteraf telefonisch contact met de schademelder.

Wennen aan 1,5 meter

In de praktijk zullen schademelder en deskundige (of een andere schade-opnemer) vooral moeten wennen aan de 1,5 meter maatregel. Zo wordt de schademelder gevraagd de deuren vooraf te openen en bij kleinere ruimtes buiten de kamer te blijven. Bij twijfel over gezondheid of veiligheid is het zowel voor de deskundige als de schademelder altijd mogelijk de schade-opname alsnog af te zeggen of ter plekke te stoppen.

Reisbewegingen beperken

De hervatting is mogelijk nu er steeds meer richtlijnen zijn vanuit het RIVM en het kabinet, evenals een breed gedeeld risicobewustzijn bij alle betrokkenen. De TCMG sluit in de wijze van hervatting van de schade-opnames volledig aan op de richtlijnen van het RIVM. Zo zal om reisbewegingen te beperken, wordt begonnen met onafhankelijke deskundigen uit Noord-Nederland. Ook zal er maximaal één schade-opname per deskundige per dag zijn.

Aantal verwachte schademeldingen

Het is de bedoeling om zo snel als mogelijk weer honderden schade-opnames per week uit te voeren. Exacte aantallen zijn afhankelijk van de bereidheid van schademelders en de ervaringen die opgedaan worden de komende weken. Met het stilleggen van de schade-opnames enkele weken geleden was er geen verwachte doorlooptijd meer te geven van schademelding tot besluit. Bedoeling is om de doorlooptijd zo snel mogelijk weer helder te maken en naar maximaal een half jaar te brengen voor reguliere woningen zoals voor de coronacrisis het geval was.

Alle soorten schademeldingen

Alle type schademeldingen komen in aanmerking voor hervatting van de schade-opnames die weer ter plekke plaatsvinden. Begonnen wordt met de schademeldingen die het oudste zijn. Zoals altijd is ook de beschikbaarheid van deskundigen en hun eventueel benodigde specialistische kennis bepalend voor de mate waarin dat mogelijk is. Dit is vooral belangrijk bij monumenten, bedrijven en agrariërs.

Meer informatie

Het protocol van de bouw- en installatiebranche bevat praktische handvatten voor werken in gebouwen die in gebruik zijn. Hiervan is een doorvertaling gemaakt naar werkinstructies voor de deskundigen die TCMG adviseren.

 

[01-04-2020]

Schade-opname op kleine schaal; via videoverbinding en bij lege gebouwen

De TCMG start een kleinschalige proef met schade-opnames op afstand via smartphone of tablet bij woningen. Een onafhankelijke deskundige en een zaakbegeleider kijken dan live via de camera met een bewoner mee. Daarnaast stuurt de TCMG weer deskundigen op pad voor schade-opnames in grote, nu leegstaande panden, zoals kerken- en schoolgebouwen.

Coronamaatregel

Nu de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus worden verlengd, zoekt de TCMG naar nieuwe manieren om toch weer schade-opnames te doen. Alle schade-opnames waren gestaakt omdat bij de gebruikelijke aanpak schademelders, onafhankelijke deskundigen en zaakbegeleiders te dicht bij elkaar in de buurt komen. Het naleven van de adviezen van het RIVM en het kabinet was daarmee niet mogelijk.

Aantallen lopen nu snel op

Het aantal schademeldingen waar nog geen schade-opname is gedaan, overstijgt inmiddels de 10.000. Wekelijks komen er nu rond de 900 nieuwe schademeldingen bij. Voor de coronacrisis werd het aantal schade-opnames juist hard opgevoerd en waren er bij gewone woningen met schade geen achterstanden meer.

Op afstand, maar dichtbij

Bij de expertisebureaus die onafhankelijke deskundigen inzetten om te adviseren over de schade, is ervaring met het gebruik van smartphone en tablets voor verzekeringsschades. De TCMG is nu een proef gestart om te ontdekken of de methode ook voor mijnbouwschade in Groningen kan werken. Er wordt naar gestreefd binnen twee weken enkele tientallen schade-opnames te doen via deze weg. Als het naar tevredenheid gaat en breed toepasbaar is, wordt dit uitgebreid.

Live erbij via smartphone

De TCMG selecteert uit de huidige schademeldingen mogelijk geschikte situaties. Vanzelfsprekend is deelname aan de proef vervolgens op vrijwillige basis. Een schademelder wordt dan door de deskundige gebeld, waarbij ook de zaakbegeleider inbelt. Er wordt een linkje gestuurd en na dat linkje te gebruiken, start een videoverbinding. De smartphone of tablet gaat dan op de luidspreker. Zo zijn deskundige en zaakbegeleider er toch live bij via video- en spreekverbinding.

Foto’s alleen na akkoord

De bewoner loopt vervolgens eenzelfde route door het huis als bij een normale schade-opname, waarbij de deskundige nu aanwijzingen geeft waar de camera op te richten. Zo kan hij de schade zien, maar ook de constructie als geheel in ogenschouw nemen. In samenspraak met de bewoner worden dan foto’s gemaakt.

Welke type schade

De proef moet uitwijzen welke type schades en schademeldingen zich hiervoor lenen. Maar ook of de internetverbindingen voldoende zijn, smartphones en tablets voldoende goed werken en de communicatie tussen de diverse betrokkenen goed mogelijk is.

Ook naar nu lege gebouwen

Daarnaast start de TCMG met schade-opnames in grote gebouwen die nu leegstaan door de coronacrisis. Denk daarbij aan kerken, schoolgebouwen, horeca, grote winkelpanden, kantoorgebouwen en gebouwen van instellingen. Ook hier wordt ingezet op enkele tientallen schade-opnames komende weken.

Hier wel aanwezig

Het is hier wel nodig dat de schademelder en onafhankelijke deskundige zelf aanwezig is omdat bij deze grote panden alleen de schade wordt opgenomen die de schademelder zelf constateert. Het is daarom belangrijk dat er meer dan voldoende ruimte is om de regels rond social distancing na te kunnen leven. Bij dergelijke panden is de schade potentieel complexer en ligt gebruik van de methode met de smartphone of tablet niet voor de hand.

 

[30-03-2020]

Inlogproblemen bij melding schade en inzien dossier

Door een technische storing lukt het sinds afgelopen vrijdag helaas niet altijd om uw schade online te melden of uw dossier in te zien.

Als u inlogt met DigiD of eHerkenning kan het zijn dat u zonder problemen toegang krijgt of juist de melding dat de site niet beschikbaar is. We weten nog niet wanneer de inlogproblemen voorbij zijn. Zodra dat het geval is, melden we dat uiteraard via een update van dit nieuwsbericht.

De storing hangt samen met de start van de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19), een van de noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen die schade ondervinden als gevolg van de coronacrisis. Zij kunnen online een eenmalige tegemoetkoming aanvragen. Door de grote toestroom kunnen de systemen dat niet aan. De TCMG maakt gebruik van dezelfde systemen en heeft daar nu hinder van.

[19-03-2020]

Aangepaste openingstijden serviceloket

Vanaf vandaag gelden er aangepaste openingstijden voor ons serviceloket. Wij zijn nu van maandag tot en met zaterdag telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 17.30 uur. Met deze aanpassing zijn wij 's avonds niet meer telefonisch bereikbaar.

Als maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus, voeren wij momenteel geen schade-opnames meer uit. Doordat wij op dit moment geen schade-opnames uitvoeren en inplannen, is er veel minder telefonisch contact met schademelders. Ook willen wij medewerkers die normaal gesproken aan de telefoon zitten, vrij maken om in te zetten bij de schadeafhandeling zodat deze zo veel mogelijk door kan gaan.

[15-03-2020]

Voorlopig geen schade-opnames 

Naar aanleiding van het Kabinetsbesluit om afstand tot elkaar te bewaren en alle scholen en kinderdagverblijven te sluiten heeft de TCMG besloten om voorlopig geen schade-opnames uit te voeren.

Circa 1.500 schade-opnames

Ingeplande schade-opnames worden afgezegd. Het gaat om circa 1.500 schade-opnames. Schademelders die het betreft, krijgen hiervan zo spoedig mogelijk bericht per sms, mail en/of telefonisch. Wij begrijpen dat het afzeggen van geplande schade-opnames een tegenvaller is voor de betrokken schademelders. Helemaal voor de mensen bij wie morgen al een afspraak gepland stond. Ook het vooruitzicht dat de schadeafhandeling daarmee langer duurt, is uiterst vervelend.

Rijksoverheid bepaalt hervatting

Wanneer de Rijksoverheid de maatregelen afschaalt en als de situatie het weer toelaat, worden er weer nieuwe schade-opnames gepland en uitgevoerd. Er wordt dan begonnen met de schade-opnames die nu worden afgezegd. Aangezien de Rijksoverheid bepaalt wanneer de maatregelen kunnen wordt afgeschaald, kan de TCMG nu niet aangeven wanneer schade-opnames weer mogelijk worden.

Afstand bewaren

Het besluit om voorlopig geen schade-opnames uit te voeren, is ingegeven door de oproep om gepaste afstand tot elkaar te bewaren. Bij een schade-opname verkeren mensen zoals een deskundige, zaakbegeleider en schademelder soms gezamenlijk in kleinere ruimtes.

Opvang kinderen

Het sluit ook aan op de gedachte achter de sluiting van scholen en kinderdagverblijven. Voor de deskundigen, andere schade-opnemers en zaakbegeleiders geldt dat zij zorg voor kinderen kunnen hebben. Zij kunnen geen opvang voor hun kinderen krijgen bij scholen en opvangorganisaties. De schadeafhandeling maakt geen deel uit van de vitale sectoren en infrastructuur. 

Schadeafhandeling zoveel mogelijk wel voortgezet

Zoals wij eerder berichtten gaan TCMG-medewerkers de komende tijd dus vanuit huis werken. Hoewel dat minder efficiënt zal gaan dan op kantoor wordt er zodoende doorgewerkt aan bijvoorbeeld het opstellen van adviesrapporten, het verwerken van zienswijzen en het voorbereiden en nemen van besluiten. Komende tijd zetten wij de schadeafhandeling dus door voor schademeldingen waar al wel een schade-opname had plaatsgevonden en geen extra bezoek nodig is.

Ook AOS-afhandeling gaat door

Anders dan de schade-opnames, bevatten veiligheidsinspecties in het kader van een mogelijk acuut onveilige situatie (AOS-melding) wel een hogere mate van urgentie. Het is de taak van de TCMG om binnen 48 uur een veiligheidsinspectie uit te voeren na een AOS-melding. De veiligheidsinspecties voor AOS-meldingen gaan daarom wel door. Onder de huidige omstandigheden verwachten wij dat we deze inspecties kunnen blijven uitvoeren.

Meer informatie

Mogelijk dat de maatregel om schade-opnames af te zeggen en nog geen nieuwe in te plannen meer vragen oproept. We verzamelen deze en zullen, waar het voor meerdere schademelders relevant is, die beantwoorden via de reacties onder dit nieuwsbericht. Daarnaast kan iedereen met vragen contact opnemen via de gebruikelijke kanalen, zoals telefoon, e-mail of sociale media. Mogelijk kan het langer duren voordat u antwoord of contact krijgt, omdat het drukker kan zijn dan normaal. Als u al een zaakbegeleider kreeg toegewezen, dan is deze in principe wel bereikbaar.

[13-03-2020]

Mogelijk langere doorlooptijd

Het RIVM en het Kabinet adviseren zoveel mogelijk thuis te werken. De TCMG laat daarom alle medewerkers waar mogelijk thuiswerken. De schadeafhandeling kan wel doorgang vinden. Maar het zal op onderdelen minder efficiënt worden. Deze maatregel kan daarom tot een langere doorlooptijd van de schadeafhandeling of bezwaarprocedure leiden. Via wekelijkse nieuwsberichten en ons online dashboard wordt daar in het algemeen verslag van gedaan.

Schade-opnames gaan door, tenzij

De schade-opnames door externe, onafhankelijke deskundigen, aannemers en schade-opnemers gaan vooralsnog door. Tenzij de persoon die de schade-opname uitvoert zelf de door het RIVM genoemde symptomen heeft. Ook wordt schademelders gevraagd het kenbaar te maken als zij deze klachten hebben. Dat wordt hen een dag van te voren onder andere via sms gevraagd. Als zij klachten hebben of tot een kwetsbare groep behoren, wordt de schade-opname opnieuw ingepland.

Als bij aankomst bij de schade-opname door de onafhankelijke deskundige of de (doorgaans) aanwezige zaakbegeleider wordt geconstateerd dat er sprake is van de genoemde klachten bij aanwezigen of de aanwezigheid van iemand die tot de kwetsbare groep behoort, dan wordt de schade-opname stopgezet en opnieuw ingepland. Wij vragen hiervoor uw begrip.

AOS-meldingen per geval bekeken

Voor een melding van een mogelijk acuut onveilige situatie (AOS), waar de TCMG binnen 48 uur een veiligheidsinspectie moet uitvoeren, wordt per situatie gezocht naar de beste oplossing als er sprake is van een melder die genoemde symptomen heeft of tot een kwetsbare groep behoort. Gekeken wordt dan of de inspectie bijvoorbeeld ook zonder aanwezigheid van betrokkene mogelijk is of op andere wijze kan worden georganiseerd.

Geen inloop bij kantoor Hoogezand

Het is niet meer mogelijk om zonder afspraak binnen te lopen bij het kantoor in Hoogezand voor een gesprek met een zaakbegeleider. De spreekkamers worden niet meer bemenst vanwege de maatregel zoveel als mogelijk thuis te werken.

[12-03-2020]

Het RIVM en het Kabinet adviseren het contact met kwetsbare groepen te vermijden tot en met 31 maart. Momenteel zijn er zeker 1.500 schade-opnames gepland waarbij onbekend is of de betrokkenen tot een kwetsbare groep behoren. De TCMG roept nu mensen op waar een schade-opname gepland staat en die tot een kwetsbare groep behoren, contact op te nemen via 0800-4444111. Er wordt dan een nieuwe schade-opname ingepland op een later moment.

[12-03-2020]

Het Kabinet heeft inwoners van Noord-Brabant gevraagd thuis te werken. Bij de expertisebureaus die onafhankelijke deskundigen inzetten voor advisering aan de TCMG, zijn enkele deskundigen uit Noord-Brabant werkzaam. Zij verrichten nu geen schade-opnames voor de TCMG. Er werden daarom deze week zestien schade-opnames afgezegd. Schademelders zijn hierover geïnformeerd. Er wordt een nieuwe schade-opname ingepland met een andere onafhankelijke deskundige.

[09-03-2020]

Bevestigingsbrief schade-opname

Wij vragen onze medewerkers en deskundigen om bij gezondheidsklachten thuis te blijven. Schademelders met wie een afspraak is gemaakt voor bijvoorbeeld een schade-opname vragen wij ook alert te zijn en bij eventuele ziekteverschijnselen contact op te nemen. In de brieven die wij nu versturen ter bevestiging van een afspraak voor een schade-opname is de volgende alinea tijdelijk opgenomen:

Maatregelen coronavirus

Als organisatie nemen wij maatregelen om eventuele overdracht van het coronavirus te voorkomen. Wij vragen onze medewerkers en deskundigen om bij gezondheidsklachten thuis te blijven. Dit kan betekenen dat u een vervangende zaakbegeleider of deskundige toegewezen krijgt, of dat wij uw schade-opname op een ander moment moeten plannen.

Heeft u zelf gezondheidsklachten die kunnen duiden op het coronavirus? Dan vragen wij u om ons te bellen om de afspraak voor de schadeopname te annuleren. Wij plannen dan een nieuwe afspraak met u in.

Andere initiatieven

Verder zorgen we dat medewerkers indien nodig thuis kunnen werken. Ook werken we aan scenario’s voor bijvoorbeeld hoe we te werk gaan als collega’s ziek worden en voor als bijvoorbeeld het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviezen uitgeeft specifiek voor gemeenten of provincies in ons werkgebied.

Algemene informatie vindt u op de site van het RIVM: https://www.rivm.nl/

Reacties

Member for

50 jaar 4 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op ma, 16/03/2020 - 14:48

Permalink

16-03-2020 14:48
Martin, TCMG
Wij zijn zondagavond 15 maart begonnen met het afzeggen van schade-opnames. Per sms, mail en/of telefonisch. Omdat wij niet weten hoe de situatie m.b.t. het coronavirus zich ontwikkelt, kunnen wij nog geen nieuwe afspraken voor schade-opnames inplannen. Daarbij volgen wij de adviezen van het RIVM en het Kabinet.

Wij werken de komende tijd vanuit huis. Hoewel dat mogelijk minder efficiënt zal verlopen dan op kantoor, wordt er doorgewerkt aan het opstellen van adviesrapporten, het verwerken van zienswijzen en het voorbereiden en nemen van besluiten. Komende tijd zetten wij de schadeafhandeling dus door voor schademeldingen waar al wel een schade-opname had plaatsgevonden en geen extra bezoek nodig is. Ook werken wij nog aan de voorbereiding van nieuwe regelingen die later dit jaar zullen ingaan, zoals de smartengeldregeling en de compensatie voor lagere waardeontwikkeling van woningen.

Member for

50 jaar 4 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op di, 17/03/2020 - 09:02

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

17-03-2020 09:02
Peter
Momenteel is mijn schade in behandeling (voorbereiden adviesrapport). Kom ik dan ook nog in aanmerking voor de nieuwe regeling "waardedaling"?

Member for

50 jaar 4 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op di, 17/03/2020 - 12:09

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

17-03-2020 12:09
Martin, TCMG
Hallo Peter, ja hoor. Het is alleen een ander type schade. Er wordt gewerkt aan een waardedalingsregeling voor het nog op te richten Instituut Mijnbouwschade Groningen. Hoe deze regeling er precies uit komt te zien, is nog niet bekend. Wel kun je straks van beide regelingen gebruik maken. Meer informatie over de waardedalingsregeling kun je lezen op onze website: https://schadedoormijnbouw.nl/over-de-tcmg/waardedalingsregeling

Member for

50 jaar 4 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op di, 17/03/2020 - 12:51

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

17-03-2020 12:51
Peter
Helder, bedankt voor het antwoord Martin

Member for

50 jaar 4 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op vr, 24/04/2020 - 20:38

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

24-04-2020 20:38
J. ten Dele
Beste Martin,

Hopelijk minder bedrieglijk als de wijze waarop TCMG en gelieerde omgaat met het afhandelen van omvangrijke schade.

Member for

50 jaar 4 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op di, 07/04/2020 - 09:23

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

07-04-2020 09:23
André Postma
Beste Martin.

Onze schade is enige tijd geleden opgenomen. Het schade-rapport hebben wij ook al enkele weken in huis. Nu is het wachten tot uitkering hiervan. Hoe lang duurt dit gemiddeld?

Member for

50 jaar 4 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op di, 07/04/2020 - 14:46

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

07-04-2020 14:46
Martin, TCMG
Hallo André, als er sprake is van toekenning schadevergoeding en je hebt een besluit gekregen van de TCMG, dan krijg je bij toekenning van je aanvraag binnen twee weken het geld op je rekening gestort. Echter, ik kan je dossier niet inzien. Hiervoor kun je het beste contact opnemen met je zaakbegeleider.

Member for

50 jaar 4 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op vr, 24/04/2020 - 20:40

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

24-04-2020 20:40
J. ten Dele
Beste Martin,

Wat hebben jullie het toch geweldig voor elkaar. Kan mij niet voorstellen dat er ook maar een persoon is die klachten heeft over jullie organisatie. Temeer daar jullie het nog beter doen als de NAM en CVW. Vermelde organisaties, met name de eerst, zullen trots op jullie moeten zijn.

Fijn weekend,

J. Ten Dele

Member for

50 jaar 4 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op wo, 18/03/2020 - 16:15

Permalink

18-03-2020 16:15
Anne
Een vraag over mijn ingediende schade. Mijn schade moet nog opgenomen worden. Ik heb in eerste instantie aangegeven dat ik dit door een deskundige van TCMB wil laten uitvoeren. Ik heb ook een scheur in de badkamer, deze wordt 15 april verbouwd dus ik heb wat tijdsnood. Kan ik mijn keuze nog aanpassen naar opname van de schade door een aannemer zodat deze nog wel uitgevoerd kan worden voor die tijd? Of is het voldoende als ik deze schade(scheur) in de badkamer op de foto heb?

Member for

50 jaar 4 maanden

Ingediend door Anoniem (niet gecontroleerd) op vr, 20/03/2020 - 16:16

Als antwoord op door Anoniem (niet gecontroleerd)

Permalink

20-03-2020 16:16
Martin, TCMG
Hallo Anne, je kunt ervoor kiezen om een eigen aannemer in te zetten voor de schade-opname en calculatie. Deze aannemer moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Voldoet de aannemer aan de voorwaarden? Dan kun je de keuze voor de eigen aannemersvariant aan ons doorgeven via t. 0800 4444 111. Wij werken in principe niet met zelf ingestuurde foto's. O.a. om te voorkomen dat schades die de bewoner mogelijk over het hoofd heeft gezien niet meegenomen worden in het rapport. Meer informatie over de voorwaarden voor het inzetten van een eigen aannemer staat op onze website: https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-melden. In deze periode is het wel raadzaam om de adviezen van de RIVM in acht te nemen.

Reactie toevoegen

Uw reactie wordt automatisch onder dit nieuwsbericht geplaatst. Vermeld daarom geen persoonlijke gegevens.